Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK

Information från styrelsen i Pax


Som meddelats tidigare har listan över tänkbara samarbetspartners när det gäller användning av mark, som ej erfordras för golfändamål, minskat till två sedan kontakterna med Mariefred Gripsholm Invest (MGI) avbrutits.

Kvarvarande intressenter är SKANSKA och Kruus & Jonströmer AB (K&J).

Utvärderingsprocessen har dragit ut på tiden framförallt därför att kvarvarande intressenter inte varit beredda att föra seriösa samtal med Pax och GK så länge kontakterna med MGI fortsatte, då man bedömde att man inte kunde matcha deras bud.

Förhandlingarna med de två kvarvarande intressenterna har nu intensifierats men åtskilliga frågeställningar återstår att lösa.

De två förslagen är ur ekonomisk synpunkt i princip likvärdiga men skiljer sig i andra avseenden radikalt från varandra. Enkelt uttryckt kan man säga att SKANSKA endast önskar förvärva mark för bebyggelse medan K&J söker ett långsiktigt samarbete med Pax och GK framförallt när det gäller golfbanan.

En mängd frågor av juridisk och skatteteknisk natur måste lösas och Utvärderingsgruppen bedömer att man innan en slutlig bedömning av de två förslagen kan göras måste ha arbetat fram ett fullständigt avtals-underlag för vart och ett av förslagen.

Detta låter sig inte göras i sådan tid att en slutrekommendation kan läggas fram för en extra bolagsstämma i slutet av juni som tidigare varit målsättningen.

Med hänsyn till de komplicerade frågeställningarna och mellankommande semesterperiod kan en slutrekommendation läggas fram först i mitten av september. Pax styrelse avser att kalla till extra bolagsstämma lördagen den 13 september 2008 för att fatta beslut i frågan.

Utvärderingsgruppen och styrelsen beklagar förseningen men anser det viktigare att få fram ett bra beslutsunderlag än att skynda på processen.

Mariefred 20080602


Skriven av:
Lars Nordin
2008-06-02 11:12
 
Reception: 0770-22 00 15 | Kundtjänst/kansli: 0770-22 00 80 | E-post: info@gripsholmsgk.se